Начало » навигатор » Физическа охрна
Промоции

Физическа охрана

БАТ СЕКЮРИТИ ЕООД извършва физическа охрана на обекти на територията на цялата страна.Професионална физическа охрана  с униформени охранители на големи промишлени обекти, банки, офиси, жилища, магазини, имущество, сгради, складови помещения и  др.Охрана на спортни и културно масови прояви и мероприятия.

Охраната на обектите и пропускателният режим се организират в съответствие със сключените договори, разработените планове и инструкции, Правилниците за вътрешния ред и пропускателния режим, Нормативните документи на МВР и БАТ СЕКЮРИТИ ЕООД, Указанията на ръководствата на обектите и необходимостта от опазване на имуществото и стоково- материалните ценности.

Охранителната дейност се съобразява с основните изисквания на Възложителя относно броя и местата на постовете, задачите за изпълнение и извършените охранителни обследвания.

Охраната на обектите се договаря с контрагента и може да бъде: денонощна, нощна, дневна, часова, въоръжена, невъоръжена, специализирана.

 Охраната на обектите се осъществява при строго спазване принципите на отговорност и надеждност от   охранителния състав. Висока професионална квалификация и осигуреност с технически средства. Разработват се конкретни планове за охрана, съобразно охранително обследване и оценка на риска и се набелязват действия при кризисни ситуации и Инструкции за задълженията на охранителния състав.

                        АНГАЖИРАНОСТ

Организиране и осъществяване на регламентирания контролно - пропускателен режим, опазване и съхраняване на имуществото и стоково - материалните ценности и недопускане на престъпни посегателства от външни лица;

Осъществяване на охраната въз основа на сключен договор между страните, нормативните изисквания на контрагента и Инструкция за функционалните задължения и дейност на охранителния състав, разработена от фирмата, съгласувана с Възложителя, както и спазване изискванията на МВР по охранителната дейност;

Предприемане на всички необходими мерки за осигуряване противопожарната безопасност на охраняваните обекти и ограничаване размера на щетите при настъпване на стихийно бедствие (пожар, наводнение, земетресение и др.);

 

ЦЕНА

Цената се определя след извършено охранително обследване, оценка на риска, характера на охранявания обект, вида на охраната, часове, брой на постовете, брой на охранителите  и др.